انجام خدمات برش و حکاکی لیزر

ساخت تندیس ، ماکت و ...

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت و تولید انواع تندیس های چوبی و حکاکی لیزر روی تندیس 

 

262.jpg269.jpg268.jpg266.jpg253.jpg271.jpg267.jpg264.jpg265.jpg272.jpg